Език:

 

 

Заповядайте в страницата на BiG>East!

 

 

BiG>East е проект, който има за цел да популяризира производството и употребата на биогаз, като сигурен и устойчив източник на енергия, в няколко целеви държави от Южна и Източна Европа.

 

Това би могло да се постигне посредством предаване на знания от експерти в областта на биогаза в Западна Европа към фермери, оператори на инсталации за производство на биогаз и отговорни лица от Южна и Източна Европа. По този начин ще се увеличи както броят, така и качеството на действащите инсталации за производство на биогаз в следните държави от Южна и Източна Европа:

 

 

 

 

В тези държави биогазът е един от основните възобновяеми източници, подходящи за производство на електричество и би могъл да се използва като средство за отопление и/или охлаждане.

 

Биогаз би могъл да се произвежда с цел да се намалят селскостопанските отпадъци, канализационните утайки и органичните градски отпадъци, които представляват сериозен проблем в много райони от Източна Европа. Въпреки тези убедителни екологични и икономически предимства, производството и употребата на биогаз все още не са обществено разпространени, поради няколко пазарни бариери: липса на познания и опит от страна на фермерите, на операторите на инсталации за производство на биогаз и на инженерните компании; липса на осведоменост от страна на отговорните лица, както и поради затруднен достъп до източниците на финансиране. Целта на BiG>East е да намали обхвата на тези пазарни бариери.

 

Държави-експерти от Западна Европа, разполагащи със значителен брой действащи централи за биогаз и с голям опит в планирането, конструирането и поддръжката на такива централи, които ще помагат с опита си в BiG>East, са:

 

 

Дания
Германия
Австрия

 

 

 

За да изтеглите брошурата на проекта, моля натиснете тук.

 

 


 

 

Проектът се координира от WIP-Renewable Energies, Германия.

 

Всички партньори по проекта са посочени в раздел 'Консорциум'

 

Продължителност на проекта: от септември 2007 до февруари 2010

 

 Проектът се подпомага от Номер на проекта: EIE/07/214

 


 


Кампания “Устойчива енергия - Европа” 2005-2008
Една европейска кампания за повишаване на общественото съзнание и изменяне на
енергийната картина
Eдна инициатива на Европейската Комисия, Генерална дирекция за енергия и транспорт