Език:

 

 

Описание на проекта!

 


BiG>East е проект, който има за цел да популяризира производството и употребата на биогаз, като сигурен и устойчив източник на енергия, в няколко целеви държави от Южна и Източна Европа. Това би могло да се постигне посредством предаване на знания от експерти в областта на биогаза в Западна Европа към фермери, оператори на инсталации за производство на биогаз и отговорни лица от Южна и Източна Европа.

 

Инциативата на BiG>East ще се осъществи благодарение на съвместната дейност на комплект от работни пакети, които имат за цел придобиване и предаване на знания, относно производството и оползотворяването на биогаза в Източна и Южна Европа.

 

 

Схемата вдясно представя съвместната работна програма на BiG>East.


Дейностите, предвидени в Работен пакет 1 (WP 1) са свързани с проектното управление и координация на главния процес, както и със съпътстващите ги мероприятия.

 

Една от първите основни дейности-сърцевина на BiG>East, е Работен пакет 2 (WP 2), и тя ще се състои в проучване на потенциала за производство на биогаз във всяка една целева държава. Партньорите по проекта ще разработят подробни проучвания, които ще включват оценка на съществуващите инсталации за производство на биогаз (брой, размер, местоположение), наличие на захранващи суровини (отпадъци, енергийни култури), структура на селското стопанство (размер на стопанствата, брой), възможност за подаване на естествен газ към националната газопреносна мрежа, потенциал за намаляване на отпадъците, употреба на биогаза (за електричество, топлина, когенерация), производство на биометан.

 

Работен пакет 3 (WP 3) описва текущата политика във всяка една целева държава и разкрива възможните бариери при въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на биогаз в Източна Европа. Във връзка с това ще бъде описана актулната правна и икономическа рамка.

 

В Работен пакет 4 (WP 4) ще бъде разработен наръчник-еталон, на английски език, за обучение на фермери и оператори на съществуващи и/или бъдещи инсталации за биогаз. В съдържанието на този наръчник-еталон ще бъдат включени всички въпроси, свързани с въвеждането в експлоатация и техническата поддръжка на централа за биогаз. Ще бъдат демонстрирани технологиите за производство и употреба на биогаз, които са най-обещаващи в Източна Европа. Също така ще бъде показано по какъв начин биогазът ще може да се използва с енергийни цели, като например производство на топлинна и електрическа енергия, едновременно производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация), както и очистване на газа до биометан. Наръчникът ще бъде разработен и подобрен от експерти в областта на произвоството на биогаз и неговото оползотворяване. Като втора стъпка, наръчникът-еталон ще бъде преведен на националния език на всяка една целева държава. По този начин ще бъде улеснено провеждането на високо квалифицирани тренировъчни курсове, предвидени при изпълнението на Работен пакет 5. Както наръчникът-еталон, така и преведените национални наръчници, ще бъдат разпространени в печатен и електронен вид.

 

С помощта на материалите за обучение, изготвени в Работен пакет 4, в Работен пакет 5 (WP 5) ще бъдат подготвени и осъществени тренировъчни курсове за обучение на фермери и оператори на съществуващи и/или бъдещи инсталации за биогаз. Ще бъде разработена учебна програма, която ще включва всички изисквания за сигурно и ефективно провеждане на курсовете. Всяка учебна програма ще бъде съобразена с националната обстановка във всяка една целева държава. Курсът на обучение ще бъде организиран от партньорите по проекта в съответните целеви страни, в сътрудничество с някои важни институции и/или центрове за обучение.

 

Работен пакет 6 (WP 6) е подготвителен стадий на Работен пакет 7. В Работен пакет 6 ще бъдат определени най-обещаващите местоположения за строеж на нови инсталации за производство на биогаз във всяка една целева държава. За всяко едно местоположение ще бъде разработен Демонстрационен пример. Тези примери ще бъдат представени на отговорните лица в Работен пакет 7. Те ще включват наличност на биомаса, енергийни нужди, преимущества на местността, организационна структура на по-специфичните местности и най-подходящите технологии. Примерите ще бъдат изготвени по атрактивен начин, за да убедят отговорните лица да инвестират и да реализират изграждането на бъдещи инсталации за биогаз.

 

Демонстрационните примери ще бъдат представени на отговорни лица от общинските съвети, предприятията за обществени услуги, екологичните организации, на разработчици на проекти и МСП по време на Работен пакет 7 (WP 7). Това ще бъде постигнато с помощта на внедряване на кампания за мобилизация на отговорни лица във всяка една целева държава.

 

Накрая, Работен пакет 8 (WP 8) “Комуникация и разпространение на информация” и Работен пакет 9 (WP 9) “Съвместни дейности по разпространение на информация” ще популяризират дейностите по проекта BiG>East.