Jezik:

 

 

Opis projekta

 

 

BiG>East promovira proizvodnju i korištenje bioplina kao sigurnog i održivog izvora energije u nekoliko ciljanih zemalja južne i istocne Europe. Promocija se ostvaruje kroz prijenos znanja strucnjaka za bioplin zapadne Europe na poljoprivrednike, operatere postrojenja za proizvodnju bioplina i odgovorne osobe iz zemalja južne i istocne Europe.


BiG>East inicijativa ukljucuje aktivnosti organizirane u nekoliko radnih paketa kako bi stekla i prenijela znanje o proizvodnji i korištenju bioplina u istocnoj i južnoj Europi.

 

Dijagram toka na desnoj strani daje pregled radnih paketa unutar Big>East projekta.

 

Aktivnosti predvideni u Radnom paketu 1 se odnose na opcenite procese projekt menadžmenta i koordinacije te pridružene mjere.


Jedna od prvih kljucnih aktivnosti unutar BiG>East projekta se nalazi u Radnom paketu 2, u sklopu studije potencijala za proizvodnju bioplina za svaku ciljanu zemlju. Partneri na projektu ce razraditi detaljne studije potencijala koje ce ukljuciti procjenu postojecih instalacija na bioplin (broj, velicina, lokacija), dostupnost sirovine (otpad, energetski usjevi), strukturu poljoprivrede (velicina poljoprivrednih gospodarstava, distribucija), moguce povezivanje s plinskom mrežom, potencijal smanjenja otpada, korištenje bioplina (elektricna energija, toplina, kogeneracija) i proizvodnja biometana.


Radni paket 3 opisuje postojece zakonodavno i ekonomsko okruženje u svakoj od ciljanih zemalja s namjerom da se ustanove prepreke pri postavljanju postrojenja za proizvodnju bioplina u istocnoj Europi.


U Radnom paketu 4 se razraduje Glavni prirucnik za obuku poljoprivrednika na engleskom jeziku. Sadržaj Prirucnika ce ukljuciti sva pitanja prisutna kod osnivanja i održavanja bioplinskih postrojenja. Uputit ce na tehnologije proizvodnje i korištenja bioplina koje se pokažu kao najbolje za istocnu Europu. Takoder ce pokazati kako se bioplin može koristiti u energetske svrhe, poput grijanja i proizvodnje elektricne energije, kogeneracije te procišcavanja bioplina u biometan. Glavni prirucnik ce napraviti i pregledati strucnjaci na podrucju proizvodnje i korištenja bioplina. Slijedeci korak je prevodenje Glavnog prirucnika na nacionalne jezike ciljanih zemalja što ce se nadovezati na provedbu visokokvalitetne obuke u Radnom paketu 5. Glavni ce se prirucnik, zajedno s nacionalnim Prirucnicima, raspodijeliti u tiskanoj i elektronickoj verziji.


Pomocu materijala napravljenog u Radnom paketu 4, Radni paket 5 ce pripremiti i implementirati obuku za poljoprivrednike i operatore postrojenja za proizvodnju bioplina. Plan obuke ce ukljucivati sve preduvjete da se sama obuka implementira na praktican i ucinkovit nacin. Svaki ce plan obuke biti prilagoden nacionalnoj situaciji u ciljanoj zemlji. Obuku ce organizirati projektni partneri u ciljanim zemljama u suradnji s nekoliko važnih institucija i/ili predavaca.


Radni paket 6 je pripremna aktivnost za Radni paket 7. U Radnom paketu 6 ce se definirati one lokacije koje se pokažu najperspektivnije za podizanje novih postrojenja za proizvodnju bioplina u svakoj ciljanoj zemlju. Za svaku lokaciju ce se razraditi Ogledni primjerak koji ce biti promovirani odgovornim osobama u Radnom paketu 7. Oni ce ukljucivati dostupnost biomase, energetsku potražnju, prikladnost lokacije, organizacijska struktura odredene lokacije i najprikladnije tehnologije. Ogledni primjerci ce biti pripremljeni na prikladan nacin kako bi se odgovorne osobe uvjerile u investiranje i realizaciju postrojenja za proivzodnju bioplina.


U Radnom paketu 7, Ogledni ce se primjerci promovirati odgovornim osobama pri lokalnoj upravi i samoupravi, komunalnim poduzecima, ekološkim nevladinim organizacijama, strucnjacima za razvoj te malim i srednjim poduzecima. Promocije ce se implementirati kroz Aktivacijske kampanje za odgovorne osobe u svim ciljanim zemljama.


Na kraju, Radni paket 8 „Komunikacija i pružanje informacija“ te Radni paket 9 „Opce aktivnosti pružanja informacija“ ce biti širiti informacije o aktivnostima BiG>East projekta.