Γλώσσα:

 

 

Περιγραφή του Έργου

 

 

Το έργο BiG>East προωθεί την παραγωγή και χρήση του βιοαέριου ως μία ασφαλή και αειφόρο ενεργειακή πηγή σε επιλεγμένες χώρες της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από ειδικούς στα θέματα του βιοαέριου που προέρχονται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης σε γεωργούς, υπεύθυνους για τη λειτουργία μονάδων βιοαερίου και υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης.

 

Το έργο BiG>East περιλαμβάνει ένα σύνολο συγκεκριμένων δράσεων που στόχο έχουν την απόκτηση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την παραγωγή και χρήση του βιοαέριου στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη.

 

Το διάγραμμα στα δεξιά παρέχει μια γενική άποψη της διάρθρωσης του έργου BiG>East.

 

Οι δράσεις του 1ου Πακέτου Εργασίας σχετίζονται με την διαχείριση του έργου και τον συντονισμό του, καθώς και συνοδευτικές δράσεις.

 

Μία από τις πρώτες κύριες δράσεις του έργου BiG>East θα είναι το 2ο Πακέτο Εργασίας, στα πλαίσια του οποίου θα γίνουν μελέτες για το δυναμικό του βιοαέριου σε κάθε μία από τις επιλεγμένες χώρες. Οι εταίροι θα εκπονήσουν μελέτες δυναμικού, οι οποίες θα περιέχουν τις υφιστάμενες μονάδες βιοαερίου (αριθμός, μέγεθος, περιοχή εγκατάστασης), την διαθεσιμότητα του υλικού (απόβλητα, ενεργειακές καλλιέργειες), την δομή του αγροτικού τομέα (μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κατανομή), τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, το δυναμικό μείωσης των αποβλήτων, τη χρήση του βιοαέριου (ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση, συμπαραγωγή) και την παραγωγή βιομεθανίου.

 

Το 3ο Πακέτο Εργασίας περιγράφει τα θέματα πολιτικής σε κάθε μία από τις επιλεγμένες χώρες και εντοπίζει τα εμπόδια για την εισαγωγή των μονάδων βιοαερίου στην Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, στα πλαίσια αυτού, θα περιγραφεί το νομικό και οικονομικό πλαίσιο.

 

Στο 4ο Πακέτο Εργασίας θα παραχθεί στα Αγγλικά ένα βασικό Εγχειρίδιο για την κατάρτιση των γεωργών. Τα περιεχόμενα του Εγχειριδίου αυτού θα περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν στη δημιουργία και συντήρηση μονάδων βιοαερίου. Το Εγχειρίδιο θα περιγράφει τις τεχνολογίες για την παραγωγή και χρήση του βιοαέριου, και ειδικότερα τις πιο κατάλληλες για την Ανατολική Ευρώπη. Επιπρόσθετα, θα δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιοαέριο για ενεργειακούς σκοπούς, όπως η θέρμανση και η ηλεκτροπαραγωγή, η συμπαραγωγή, καθώς και τον καθαρισμό του βιοαερίου σε βιομεθάνιο. Το Εγχειρίδιο θα συνταχθεί από ειδικούς σε θέματα παραγωγής και αξιοποίησης του βιοαέριου. Σε επόμενο στάδιο, το βασικό αυτό Εγχειρίδιο θα μεταφραστεί στις εθνικές γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο. Το υλικό αυτό θα δώσει την δυνατότητα να διοργανωθούν σεμινάρια υψηλού επιπέδου στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 5. Το Βασικό Εγχειρίδιο (στα Αγγλικά), και οι μεταφρασμένες εκδόσεις του, θα διανέμονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Κάνοντας χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί στο Πακέτο Εργασίας 4, θα οργανωθούν και υλοποιηθούν σεμινάρια για τους γεωργούς και τους υπεύθυνους λειτουργίας μονάδων βιοαερίου στα πλαίσια του 5ου Πακέτου Εργασίας. Για τον λόγο αυτό θα καταστρωθεί ένα λεπτομερές πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο θα περιέχει όλες τις απαιτήσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαίδευσης. Κάθε τέτοιο πρόγραμμα θα προσαρμοστεί στις συνθήκες των επιλεγμένων χωρών. Τα προγράμματα κατάρτισης θα οργανωθούν από τον εκάστοτε Εταίρο στην συγκεκριμένη χώρα σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς με εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα ενέργειας.

 

Το 6ο Πακέτο Εργασίας αποτελεί προπαρασκευαστική δράση για το Πακέτο Εργασίας 7. Σ’ αυτό θα καθοριστούν οι καταλληλότερες θέσεις για την εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου σε όλες τις επιλεγμένες χώρες. Για κάθε θέση, θα εκπονηθεί μία «Επιδεικτική Εφαρμογή», η οποία θα προωθηθεί στους διαμορφωτές πολιτικής στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 7. Η εφαρμογή αυτή θα περιλαμβάνει την διαθεσιμότητα βιομάζας, την ενεργειακή ζήτηση, την καταλληλότητα της θέσης, την οργανωτική δομή της συγκεκριμένης μονάδας και την καταλληλότερη τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί. Οι επιδεικτικές αυτές εφαρμογές θα συνταχθούν με τρόπο που να είναι ελκυστικές ώστε να πείσουν τους διαμορφωτές πολιτικής για την υλοποίηση μονάδων βιοαέριου.


Οι εφαρμογές θα προωθηθούν στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, π.χ. στους δήμους, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε επενδυτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια του 7ου Πακέτου Εργασίας. Η προώθηση θα πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση «Εκστρατειών Κινητοποίησης» των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σε όλες τις επιλεγμένες χώρες.

 

Τέλος, στο 8ο Πακέτο Εργασίας «Επικοινωνία και Διάδοση» και στο 9ο Πακέτο Εργασίας «Συνήθεις Δράσεις Διάδοσης» θα διαδοθούν τα αποτελέσματα του έργου BiG>East.